ISPOVEST JAKUZE

Junići Saga

Sniženo!

620.00 RSD 880.00 RSD

Dodaj u listu želja
Podeli
Kategorija
Tag

  Istinita i fascinantna priča o jednom od poslednjih tradicionalnih šefova u japanskom podzemlju…

  Bio je to zim­ski dan, pre ne­ko­li­ko go­di­na. Vi­so­ki sta­rac, ši­ro­kih le­đa po­ja­vio se u mo­joj kli­ni­ci u Cu­ći­u­ri, gra­di­ću na sat vre­me­na vo­zom od To­ki­ja. Nje­go­vo li­ce je bi­lo ši­ro­ko s če­lom du­bo­ko iz­bra­zda­nim bo­ra­ma, de­be­lim usna­ma ljubiča­ste bo­je i po­žu­te­lim be­o­nja­ča­ma, li­cem ko­je ga je od­mah iz­dva­ja­lo od uo­bi­ča­je­nih oso­ba s ko­ji­ma sam do­lazio u kon­takt. Re­kao sam mu da se ski­ne do po­ja­sa. Ce­lo nje­govo te­lo bi­lo je cr­no od te­to­va­že s mo­ti­vi­ma zma­ja i bo­žu­ra. S go­di­na­ma te­to­va­ža je iz­ble­de­la, osta­vlja­ju­ći kr­ljuš­ti na zma­je­vom te­lu za­mu­će­ne, po­put obla­ka, a nje­go­ve br­ko­ve sko­ro iz­bri­sa­ne. Bez ob­zi­ra na to, di­zajn te­to­va­že je bio šo­kan­tan i, za­ču­do, na svoj na­čin lep. Zmaj se spre­mao da pro­gu­ta bo­žur i že­nu ka­ja se na­la­zi­la u nje­mu. Nje­ne oči su bi­le po­lu­za­tvo­re­ne, a dla­no­vi spo­je­ni u mo­li­tvi. Ipak, za­go­net­ni osmeh je igrao na nje­nim usna­ma.

  Is­pi­tao sam nje­gov ab­do­men i na­šao da mu je je­tra uve­ćana. Re­kao sam mu: „Da­ću vam uput za opštu bol­ni­cu.”

  On se, me­đu­tim, na­sme­šio i re­kao: „Imam se­dam­de­set i dve go­di­ne. Ra­dio sam šta mi se hte­lo to­kom ce­lo­ga ži­vo­ta i ne oče­ku­jem da se sa­da iz­le­čim… Bio sam po­ma­lo di­valj ka­da sam bio mlad. Bo­jim se da mo­je te­lo ko­nač­no od­bi­ja da ra­di ono što mu ka­žem. Za­to sam od­lu­čio da mo­ju kockar­ni­cu pre­dam jed­nom mla­đem čo­ve­ku i da se po­vu­čem ov­de na se­lo…”

  Sle­de­će ve­če­ri, po hlad­noj upor­noj ki­ši, oti­šao sam mu u po­se­tu. Dočekao me je s go­mi­lom man­da­ri­na u po­su­di na sto­lu . Po­vre­me­no se kroz do­bo­va­nje ki­še čuo zvuk ne­ko­ga ko je svi­rao ša­mi­sen. Da li je to bi­la nje­go­va ćer­ka i ko­li­ko je bi­la sta­ra, ni­je mi re­kao. To ve­če sam ga slu­šao oko tri sa­ta. Sva­kih po­la sa­ta de­lo­vao je umo­ran i pra­vi­li smo pa­u­zu is­pi­ja­ju­ći šo­lji­cu ča­ja…

  Na ovaj na­čin do­la­zio sam da ga po­se­tim, uz dik­ta­fon, bar jed­nom sva­ka tri da­na. I u vre­me ka­da sam čuo celu nje­go­vu pri­ču, zi­ma je uveliko proš­la. Ono što sle­di je deo pri­če ko­ju mi je is­pri­čao. Sa­da ka­da sam je na­pi­sao, že­leo bih da sam ga de­talj­ni­je pi­tao oko ne­kih stva­ri, ali on je oti­šao i sa­da je za to ka­sno…

  Autor

  Junići Saga

  Broj strana

  210

  Format

  13 x 20

  Povez

  meki

  Komentari

  Još nema komentara.

  Budite prvi koji će napisati komentar za “ISPOVEST JAKUZE”

  Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *