ŽIVOT I AVANTURE BOŽIĆ-BATE

Frenk Lajman Baum

Sniženo!

620.00 RSD 880.00 RSD

Dodaj u listu želja
Podeli
Kategorija

  Svi mi­to­vi i pre­da­nja, ko­ji su nam da­nas zna­ni, po­ti­ču sa jed­nog iz­vo­ra − iz ju­deo-hri­šćan­ske tra­di­ci­je. Ipak, s jed­nim iz­u­zet­kom! Raz­u­me se, ra­di se o Bo­žić-Ba­ti, ko­ji je, sra­zmer­no, tvo­re­vi­na no­vog, na­ma bli­skog do­ba.
  Pri­ča o Bo­žić-Ba­ti osla­nja se, za­pra­vo, na jed­nu po­e­mu ame­rič­kog pro­fe­so­ra Kle­men­ta Klar­ka Mu­ra, ko­ji je jed­ne sne­žne zim­ske ve­če­ri, 23. de­cem­bra 1822, iz­re­ci­to­vao svo­joj de­ci svoj pe­snič­ki sa­stav ko­ji be­še na­zvao “Iz­ve­štaj o po­se­ti Sve­tog Ni­ko­le”. Ka­sni­je je, vre­me­nom, Sve­ti Ni­ko­la po­i­sto­ve­ćen sa Bo­žić-Ba­tom − ušav­ši u broj­ne do­mo­ve ši­rom sve­ta, i po­stav­ši trad­nci­ja ko­ja već de­ce­ni­ja­ma odo­le­va svim pro­me­na­ma što ih do­no­si mo­der­no do­ba.

  Bi­lo bi, odi­sta, pra­vo ču­do da je pre­da­nje o Božić-Ba­ti pro­ma­klo bud­nom oku Fren­ka Ba­u­ma, jed­nog od naj­ve­ćih pi­sa­ca za de­cu i tvor­ca ču­de­snog ci­klu­sa o Doroti , Čarobnjaku i Ze­mlji Oz, uto­li­ko pre što se ra­di­lo o je­dnom od naj­ve­ćih do­pri­no­sa ame­rič­ke kul­tu­re sta­roj Evro­pi. Ba­um, me­đu­tim, ne bi bio do­sle­dan se­bi da ­je Božić-Batu (Deda Mraza) sme­stio na Se­ver­ni pol, gde ga obič­no sme­štaju u pričama; on ga je na­sta­nio u Do­li­ni Smeška − pre­kra­snom kra­ju is­pu­nje­nom ra­do­šću i spo­ko­jem. Ali, ne za­bo­ra­vi­mo, Do­li­na Smeška na­la­zi se s dru­ge stra­ne Pu­sti­nje Smr­ti − ko­ja se, opet, na­la­zi na sa­mom ju­žnom ru­bu Ze­mlje Oz. I ta­ko je ovaj ču­de­sni pi­sac spo­jio svo­ja dva remek-de­la; uo­sta­lom u jed­noj od knji­ga o ci­klu­su o Ozu, po­sve pri­rod­no, po­ja­vlju­je se i sam Deda Mraz!
  Ia­ko ro­đen kao ljud­sko bi­će, smrt­nik, za­hva­lju­ju­ći Ogr­ta­ču be­smrt­no­sti, ko­ji su mu, kao nagradu što do­no­si ra­dost svoj de­ci sve­ta, po­da­ri­li Be­smrt­ni­ci, Deda Mraz ostao je živ i čio do da­na da­na­šnjeg. 
  Ži­vot i avanture Bo­žić-Ba­te Fren­ka Ba­u­ma, pr­vi put su ugle­da­li svet 1902. go­di­ne − ali, za­ču­do, tre­ba­lo je da pro­đe či­ta­v vek da ovo de­lo bu­de ob­ja­vlje­no na na­šem je­zi­ku!

  Komentari

  Još nema komentara.

  Budite prvi koji će napisati komentar za “ŽIVOT I AVANTURE BOŽIĆ-BATE”

  Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *