15 ANTOLOGIJA SAVREMENE JAPANSKE HOROR PRIČE

Grupa autora

Sniženo!

950.00 RSD 1,210.00 RSD

Dodaj u listu želja
Podeli
Kategorija

  Priredili Dina Hrecak i Susumu Katagava

   

  Japanski horor pokazao se kao neiscrpan žanr koji uvek ima nešto novo da ponudi, stoga je pred vama još jedno izdanje kratkih priča strave i užasa sa drugog kraja sveta – Аntologijа savremene japanske horor priče 15. U ovoj knjizi čekaju vas neki do sada već poznati majstori žanra (Edogava Ranpo, Kođi Suzuki, Ocuići), kao i neki pisci čiji će vas izlet u horor možda iznenaditi… sa izborom priča od koga će vam se, kako očekujemo, dići kosa na glavi…
  Od iro­ni­je do stra­ha ko­ji gr­či utro­bu, od ne­vi­no­sti do okrut­no­sti, ova knji­ga pred­sta­vlja pra­vi rin­giš­pil naj­ra­zno­vr­sni­jih emo­ci­ja, do­ga­đa­ja i li­ko­va. Ona vo­di iz sve­tla u ta­mu i iz ta­me na sve­tlost, ogo­lju­je naj­skri­ve­ni­je de­lo­ve du­še, ra­sve­tlju­je bi­zar­no, ne­mo­gu­će, je­zi­vo, za­stra­šu­ju­će, ne­pojm­lji­vo, na vr­lo ja­pan­ski na­čin – ov­de ne­ma na­me­ta­nja mo­ral­ne vred­no­sti ni­ti su­da, ne­ma pre­ten­do­va­nja na to da au­tor zna ko­ji je is­pra­van put, do­bro i zlo ni­su uni­ver­zal­ne, di­ja­me­tral­no su­prot­sta­vlje­ne ka­te­go­ri­je, već tek pro­la­zna sta­nja ko­ja u svom zbi­ru či­ne ljud­ski ži­vot. Mo­že se do­go­di­ti da vas ono što je je­zi­vo na­sme­je, oče­ki­va­no iz­ne­na­di, a neš­to sa­svim obič­no pre­ne­ra­zi.

  Autori:

  Lafkadio Hern, Edogava Ranpo, Jasutaka Cucui, Nakagami Kenđi, Kođi Suzuki, Mijuki Mijabe, Ocuići

  Komentari

  Još nema komentara.

  Budite prvi koji će napisati komentar za “15 ANTOLOGIJA SAVREMENE JAPANSKE HOROR PRIČE”

  Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.