FANTASTIČNE I HOROR PRIČE

Nikolaj Vasiljevič Gogolj

Sniženo!

700.00 RSD 990.00 RSD

Dodaj u listu želja
Podeli

  Kao i u fol­klo­ru, no­si­o­ci zla u Go­go­lje­vim pri­č­a­ma su fan­ta­stič­ne lič­no­sti – đa­vo­li, ve­šti­ce, ru­sal­ke itd. Fan­ta­sti­ka pro­is­ti­če iz pred­sta­va sa­mog na­ro­da i nje­go­vog na­iv­nog ve­ro­va­nja u nat­pri­rod­na bi­ća, ali ona je i ka­rak­te­ri­sti­čan ele­me­nat umet­nič­kog po­stup­ka ko­jim se po­ja­ča­va ko­mič­nost sli­ke. Be­lin­ski je pri­me­tio da se u Go­go­lje­vim pri­po­vet­ka­ma fan­ta­stič­no i re­al­no ta­ko div­no sla­žu da „obra­zu­ju kon­kret­nu po­et­sku stvar­nost u ko­joj čo­vek te­ško ra­za­zna­je šta je isti­na a šta le­gen­da, ali hteo-ne hteo, sve pri­hva­ta kao isti­nu”.

  Pri­če ko­je či­ne ovu zbir­ku na­sta­le su u pe­ri­o­du od apri­la 1829. do ja­nu­a­ra 1832. osim priopvetke Vij koja se prvi put pojavila 1835. go­di­ne. U mar­tu 1830. ča­so­pis Otadž­bin­ski za­pi­si ob­ja­vio je pri­po­vet­ku Ve­če uo­či Ivanj­da­na. U ovim pričama la­ko se uo­ča­va­ju tra­go­vi uti­ca­ja ukra­jin­skog i ruskog fol­klo­ra. Po­me­nu­će­mo sa­mo naj­ka­rak­te­ri­stič­ni­je pri­me­re. Pre­da­nje o đa­vo­lu ko­ji, is­te­ran iz pa­kla, pro­na­la­zi bla­go (So­ro­čin­ski sa­jam) po­ti­če iz na­rod­nih le­gen­di i pri­ča. Mo­tiv o pa­pra­ti ko­ja uo­či Ivanj­da­na cve­ta pla­me­nim cve­tom (Ve­če uo­či Ivanj­da­na) pri­su­tan je i u na­rod­nim pre­da­nji­ma. U Iz­gu­blje­nom pi­smu is­ko­ri­šćen je fol­klor­ni mo­tiv o mu­zi­kan­tu i đa­vo­lu, a u Stra­šnoj osve­ti na­rod­na le­gen­da o „ve­li­kom gre­šni­ku”. Za mno­ge Go­go­lje­ve lič­no­sti mo­gu se na­ći pro­to­ti­po­vi u ukra­jin­skom fol­klo­ru. Mno­gi epi­gra­fi pre­u­ze­ti su iz ukra­jin­skih na­rod­nih pe­sa­ma. Dok u priči Vij, u kojoj dominiraju natprirodni motivi, (kada se sta­ra ve­šti­ca pre­tva­ra u mla­du le­po­ti­cu itd.), za koju Gogolj tvrdi da pred­sta­vlja do­slov­nu tran­sfor­ma­ci­ju na­rod­ne le­gen­de iza­zi­va sum­nju, jer ni­je­dan pro­iz­vod na­rod­nog fol­klo­ra (na­vo­de ne­ki od is­tra­ži­va­ča Go­go­lje­vog stva­ra­la­štva) sa­dr­žin­ski ne pod­se­ća na pri­po­vet­ku Vij, koja je klasična horor priča.

  Komentari

  Još nema komentara.

  Budite prvi koji će napisati komentar za “FANTASTIČNE I HOROR PRIČE”

  Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *